*ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

1. ข้อมูลหรือระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาล : คุณนนทวัช โนรี  กองคลัง  โทร. 1602

2. ข้อมูลบุคลากรระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) หรือระบบไม่พบข้อมูลบุคลากร  : คุณทัศนีย์ เฮงมา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  โทร. 1035 หรือคุณธนาคม โทร.2241

3. ข้อมูล ICIT Account ในกรณีลืม Username/Password หรือ Account มีปัญหา : จุดบริการของสำนักคอมพิวเตอร์  โทร. 2211

4. Sync ดึงข้อมูลบุคลากรไม่สำเร็จ หรือข้อผิดพลาดของระบบ  คุณ ธนาคม โทร. 2241