*ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

ข้อมูลหรือระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาล : คุณสุธาสินี บุญประดิษฐ์  กองคลัง  โทร. 1601

ข้อมูลบุคลากร : คุณทัศนีย์ เฮงมา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  โทร. 1035

ข้อมูล ICIT Account : จุดบริการของสำนักคอมพิวเตอร์  โทร. 2211